کیمیا بتن قزوین

ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده بتن پودری آماده مصرف بر پایه سیمان، فیلرهای مستحکم، پلیمرها و مواد افزودنی انعطاف پذیر می باشد که ب افزودن آب، بافت نرم و شکل پذیری ایجاد نموده و از چسبندگی

قابل توجهی به مقاطع زیر کار برخوردار می باشد.

از این ملات آماده مصرف بدون انقباض جهت ترمیم قطعات بتنی پیش ساخته و گران قیمت، تسطیح کرموشدگی و آسیب دیدگی دیوار ستون و نمای ساختمان استفاده می گردد. تمایز خاص ترمیم کننده بتن این شرکت قابلیت اجرا تا ضخامت یک سانتی متر بدون ترک خوردگی در هر ملحه اجرایی و مقاومت فشاری، کششی و همچنین چسبندگی بسیار زیاد بر روی تمامی سطوح بتنی و سیمانی می باشد.

موارد مصرف