باکس یا کالورت های بتنی

تولیدات قطعات پیش ساخته بتنی کیمیا بتن قزوین

باکس بتنی 1.5 * 22 متر