کیمیا بتن قزوین

جدول زن تخم گذار -با مخزن مدل KB5-75

تفاوت این دستگاه با مدل KBS-75 فقط در مخزن نگهدارنده بتن مصرفی آن می باشد. در این دستگاه کارگر با فرغون بتن را داخل دستگاه ریخته و جدول را تولید می نماید. به همین دلیل تعداد تولید نسبت به دستگاه مخزن دار کاهش پیدا می کند . ولی به لحاظ کیفی هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و این دستگاه فقط دارای قیمت کمتر ولی نیاز به کارگر بیشتری دارد.