کیمیا بتن قزوین

جدول بتنی درجه یک - به طول 30 ، ارتفاع 50 و ضخامت 15 سانتیمتر

جدول بتنی درجه یک - به طول 30 ، ارتفاع 80 و ضخامت 20 سانتیمتر

جدول بتنی درجه یک - به طول 50 ، ارتفاع 30 و ضخامت (پایین 12،بالا 9) سانتیمتر

جدول بتنی درجه یک - به طول 50 ، ارتفاع 35 و ضخامت 15 سانتیمتر

جدول بتنی درجه یک - به طول 50 ، ارتفاع 40 و ضخامت 15 سامنیمتر

جدول بتنی درجه یک - به طول 50 ، ارتفاع 50 و ضخامت 15 سانتیمتر

جدول بتنی کانیوو کنار - به طول 35 ، ارتفاع 30 و ضخامت (کف 20 ، بالا 10) سانتیمتر