کیمیا بتن قزوین

جدول بتنی کانیوو کنار - به طول 50 ، ارتفاع 35 و ضخامت (کف 22 ، بالا 11) سانتیمتر

جدول بتنی کانیوو وسط - به طول 50 ، عرض 35 و ضخامت 12 سانتیمتر