کیمیا بتن قزوین

کتراک

کتراک اخرین پدیده حاصل از تکنیک برتر در تهیه مواد تخریبی بدون انفجار میباشد که با پتانسیل عظیم نهفته در خود و بازدهی بسیار بالا هر نوع سنگ یا بتن (مسلح یا غیر مسلح) را تخریب می نماید و نیز در استخراج از معادن و حفر کانال با اطمینان صد در صد کاربردی مطمعن دارد.
در این جزوء سعی شده نکات نی در رابطه با چگونگی کاربرد کتراک بطور ساده بیان گردیده تا خواننده خود بتواند مقایسه ای بین کتراک دینامیت باروت و سایر مواد تخریبی بعمل آورده و بوضوح ایمنی و قدرت تخریب کتراک را مشاهده نماید.

دستور العمل استفاده از کتراک و لوازم مورد نیاز

الف: وسائل مورد نیاز

دریل برقی یا کمپرسور با مته، سطل پلاستیکی،عینک ایمینی،دستکش پلاستیکی،ماسک،گوه چوبی،چکش سنگین، یا پتک، مخلوط کن دستی یا برقی چادر باری جلوگیری از ریزش باران و یا تابش مستقیم نور آفتاب برای عملایت ضروری است.

ب: تشخیص موقعیت سنگ یا بتن

آنچه باید در هر مرحله اول مورد توجه خاص قرار گیرد، شناخت موقعیت قرار گرفتن سنگ یا بتن است بدین صورت که آیا سنگ یا بتن آزاد است یا در خاک نهفته می باشد و آیا بتن مورد تخریب مسلح است یا غیر مسلح؟
هر یک از موارد ذکر شده بالا در نحوه چال زدن و تعداد مورد نیاز چال و فاصله چالها از یکدیگر تفاوتهایی دارند که در قسمتهای بعدی شرح آنها می پردازیم.

(ب-1): حفر چال در سنگ یا بتن (غیر مسلح)ایستاده و آزاد